Υπηρεσίες : Internet
Σχεδιασμόςκαι ανάπτυξη Δικτυακών Τοποθεσιών (Sites)
Εικόνα Animation Κώδικας
  • Ανάλυση απαιτήσεων - Στοχοθεσία
  • Επιλογή κατάλληλων τεχνολογιών και μέσων
  • Σχεδιασμός της δομής και της εμφάνισης
  • Δημιουργία User Interface
  • Προγραμματισμός
  • Δοκιμές σωστής λειτουργίας
  • Ανέβασμα στον επιλεγμένο server
... αυτά είναι τα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτυακού τόπου (Site), ο οποίος θα προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο την επιχείρησή σας.
KOSMON Ivr7
KOSMON VoiceCenter 2006
KOSMON Cont@ct Center 2006